Category Archives: Host

Farhad Jamفرهاد جم

Farhad Jam
فرهاد جم اصالتاٌ زنجانی است اما متولد و بزرگ شده ی تهران است. او دو خواهر و دو برادر دارد و سال ...